Thursday, February 24, 2011

Japenese Numbers

0 zero/rei
1 ichi
2 ni
3 san
4 shi/yon
5 go
6 roku
7 shichi/nana
8 hachi
9 kyuu/ku
10 juu
11 juuichi
12 juuni
13 juusan
14 juushi
15 juugo
16 juuroku
17 juushichi
18 juuhachi
19 juuku
20 nijuu
21 nijuuichi
22 nijuuni
etc
30 sanjuu
31 sanjuuichi
32 sanjuuni
etc
40 yonjuu
50 gojuu
60 rokujuu
70 nanajuu
80 hachijuu
90 kyuujuu
100 hyaku
150 hyakugojuu
200 nihyaku
300 sanbyaku
1000 sen
1500 sengohyaku
2000 nisen
10,000 ichiman
100,000 juuman
1,000,000 hyakuman
10,000,000 senman
100,000,000 ichioku

No comments:

Post a Comment